AVÍS LEGAL

Dades identificatives

El present avís legal regula l’ús de la pàgina web www.retolsdr.com titularitat de Carles Alexandre Rosendo Juan, amb NIF 43.406.166-Z i domicili social a Vic (08500), Països Catalans 27, local 2.

Pots contactar amb la titular per qualsevol d’aquests mitjans:

Telèfon: 619581891

Correu electrònic de contacte: info@retolsdr.com

Usuaris

Aquestes condicions tenen per finalitat regular l’ús de la pàgina web de la titular que posa a disposició del públic.

L’accés i ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari, que accepta, des de aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús que queden a aquí reflectides. Aquestes condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas siguin d’obligat compliment.

Ús del portal

www.retolsdr.com proporciona accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades a Internet pertanyents a la titular o als seus llicenciants.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació real i lícita.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la titular ofereix a través del seu portal.

Protecció de dades

Tot allò relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de Política de privacitat.

Contingut. Propietat intel·lectual i industrial

La titular és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, textos, marques o logotips, combinació de colors, estructura i disseny, etc.), titularitat de la titular o dels seus llicenciats, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos que vagin més enllà de l’ estrictament necessari pel correcte ús de la pàgina web.

Tots els drets reservats. D’acord amb l’establert als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posar a disposició, de la totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la titular.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Carles Alexandre Rosendo Juan. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per el seu ús personal i privat. L’usuari no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de la titular.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva única responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, la titular no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

a) La disponibilitat en el funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.

b) La finalitat per la que la pàgina web serveixi als objectius de l’usuari.

c) La infracció de la legislació vigent per part de l’usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin propietat d’altres persones o entitats.

d) L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pugui causar danys al sistema informàtic de l’usuari o de tercers. És responsabilitat de l’usuari, en tot cas, disposar de les eines adequades per la detecció i desinfecció d’aquests elements.

e) L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, en el seu cas, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers puguin realitzar.

f) L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d’aquests faci l’usuari. La titular posarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent.

g) Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts a usuaris quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.

h) Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies ocorregudes per cas fortuït o força major.

Modificació d’aquest avís legal i duració

La titular es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Enllaços

En el cas de que a la pàgina web www.retolsdr.com s’incloguin enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, la titular no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas la titular assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

La titular es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense la necessitat d’advertir prèviament, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

Generalitats

La titular perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre la titular i l’usuari es regirà per la normativa espanyola i catalana vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldrà pels jutjats i tribunals competents.

POLÍTICA DE PRIVADESA

Carles Alexandre Rosendo Juan informa als usuaris de la pàgina web www.retolsdr.com a través d’aquesta Política de Privacitat sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que poden ser recollits mitjançant la navegació que realitzi en aquest portal. L’ús d’aquesta web per part de l’usuari comporta l’acceptació per la seva part d’aquesta Política de Privacitat.

Carles Alexandre Rosendo Juan adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes, i en allò no previst per aquest per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de Protecció de Dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Mitjançant els formularis d’aquesta pàgina web o en l’enviament de correus electrònics a l’adreça indicada es recullen i tracten dades personals de cada usuari, el tractament de les quals es regeix per la present Política de Privacitat. Aquestes dades són necessàries per la gestió i manteniment d’alguns dels serveis prestats.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

La responsable del tractament de les dades personals que l’usuari faciliti al accedir i utilitzar el lloc web, és, en qualitat de propietària, Carles Alexandre Rosendo Juan, amb DNI 43.406.166-Z, amb domicili social a Vic (08500), Països Catalans 27, local 2, telèfon: 619581891 i correu electrònic: info@retolsdr.com.

Carles Alexandre Rosendo Juan, com a responsable del tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i la informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la deguda confidencialitat mentre mantingui la relació professional sorgida i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, per un termini no superior a 5 anys, a comptar des de la finalització de la relació comercial establerta entre l’usuari i Carles Alexandre Rosendo Juan. No obstant, la responsable del tractament podrà conservar, degudament bloquejats, les dades per atendre a possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les operacions, gestions i procediments tècnics, ja siguin realitzats de forma automatitzada com no automatitzada, que possibilitin la recollida, emmagatzemen, modificació, transferència i altres accions sobre les dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

La responsable tracta les dades personals que l’usuari li facilita a través de www.retolsdr.com amb la finalitat d’incloure-les a l’agenda de contactes, gestionar la relació comercial sol·licitada i utilitzar així aquesta informació com a mitjà de contacte. A més a més, el tractament d’aquestes dades recollides també implica gestionar l’enviament de la informació que ens sigui sol·licitada i poder respondre a les consultes o qüestions que l’usuari remeti a través del lloc web, facilitant a la vegada als interessats les ofertes de serveis que siguin del seu interès.

Els camps de registre obligatoris s’han de complimentar obligatòriament per poder complir amb les finalitats mencionades anteriorment.

L’usuari es pot oposar a l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a info@retolsdr.com.

LEGITIMACIÓ PER EL TRACTAMENT DE LES DADES

El tractament de les dades personals que proporciona l’usuari es realitza en base a les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc ja que després de la lectura de la present Política de Privacitat l’usuari queda informat, i en cas d’estar conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat de la casella que es disposa a l’efecte.

En el cas de que l’interessat no faciliti les mencionades dades o aquestes siguin errònies o inexactes no es podrà atendre la seva sol·licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o portar a terme la contractació dels serveis. Per tant, la responsable del tractament, Carles Alexandre Rosendo Juan, quedarà exonerada de tota responsabilitat que pugui derivar-se de les conseqüències que derivin d’aquestes informacions inexactes o errònies.

COMUNICACIÓ DE LES DADES

Amb caràcter general, la Carles Alexandre Rosendo Juan no comunicarà aquestes dades personals a tercers, excepte de que la prestació del servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament i això sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació entre l’usuari i la propietària, prèvia autorització expressa per part de l’usuari. Això es portarà a terme només durant el temps imprescindible per possibilitar l’execució del contracte d’encàrrec, i en les mateixes condicions i amb les mateixes responsabilitats que s’exigeixen al responsable. Un cop finalitzat l’encàrrec, l’encarregat del tractament tornarà al Responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de que disposi.

Per altra part, només tindrà dret a accedir a aquestes dades personals els tercers amb els que la Carles Alexandre Rosendo Juan tingui una obligació legal o contractual de facilitar-les, per executar ordres d’Autoritats Públiques o exercir un dret davant les autoritats judicials.

DRETS DELS INTERESSATS

L’usuari podrà exercit en tot moment, en els termes establerts a la legislació vigent, els drets de accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts en el mencionat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari dirigint-se a Carles Alexandre Rosendo Juan a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent direcció: info@retolsdr.com o a la direcció postal: Països Catalans 27, local 2, Vic (08500).

Per l’efectiu exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició en la que es concreti la sol·licitud, direcció a efecte de notificacions, data i firma del sol·licitant.

Així mateix, l’usuari podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de control competent en aquesta matèria), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a la mateixa, C/ Jorge Juan, 6, Madrid (28001), o a través de la pàgina web: https://agpd.es.

POLÍTICA DE COOKIES

La página web titularitat de Carles Alexandre Rosendo Juan, amb DNI 43.406.166-Z, utilitza una tecnologia denominada “cookies” amb la finalitat de poder recollir informació sobre l’ús que realitza l’usuari de la pàgina web amb l’objectiu d’analitzar els seus hàbits de navegació per així facilitar-li la mateixa i poder-lo distingir d’altres usuaris.

En compliment amb el previst a l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, la present Política de Cookies té com a finalitat informar a l’usuari sobre la política de recollida i tractament de les cookies.

1. Les cookies

Les cookies són fitxers que es descarreguen al seu ordinador al accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre d’altres, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenen de la informació que continguin i de la forma en què s’utilitzi el seu equip.

A més a més, milloren el seu procés de navegació, ja que permeten que la pàgina web ofereixi a l’usuari  informació que pot ser del seu interès en funció de l’ús que realitzi i del contingut de la mateixa.

En el cas de no voler rebre cookies, configuri el seu navegador d’Internet, perquè les esborri del disc dur del seu ordinador, les bloquegi o l’avisi en el cas d’instal·lació de les mateixes. Per continuar sense canvis en la configuració de les cookies, continuï a la pàgina web.

2. Consentiment

Les cookies que utilitzem no emmagatzemen cap dada personal que el pugui identificar, excepte que vulgui registrar-se, de forma voluntària amb la finalitat d’utilitzar els serveis que posem a la seva disposició o de rebre informació sobre promocions i continguts del seu interès.

3. Tipus i finalitat de les cookies

Seguint les directrius de l’Agència General de Protecció de Dades les cookies es poden classificar de la següent manera:

En funció de la seva permanència:

  • Cookies de sessió: Expiren quan l’usuari deixa de navegar per la pàgina web.
  • Cookies permanents: Les dades continuen emmagatzemades i es pot accedir a aquestes durant un període de temps determinat.

En funció del seu objectiu:

  • Cookies tècniques: Permeten controlar el tràfic i la comunicació de dades.
  • Cookies d’anàlisis: Recullen dades sobre el comportament dels usuaris i el tipus de navegació que està realitzant.
  • Cookies publicitàries: Recullen dades sobre la gestió dels espais publicitaris.

En funció de qui les gestioni:

  • Cookies pròpies: Són aquelles que es gestionen exclusivament des del domini d’aquesta pàgina web per millorar el funcionament de la mateixa.
  • Cookies de tercers: Són aquelles establertes per un domini diferent al de la nostra pàgina web (per exemple, al clicar sobre els botons de xarxes socials).

Aquesta pàgina web utilitza les següents cookies:

Nom: cookie_notice_accepted

Finalitat: acceptació de les cookies

Caducitat: 1 dies

Nom: wordpress_test_cookie

Finalitat: mostrar avís de cookies

Caducitat: 1 dies

4. Com bloquejar o eliminar les cookies instal·lades

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. Pot trobar informació sobre com fer-ho, en relació amb els navegadors més comuns, en els links que s’inclouen a continuació:

Explorer:  http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Chrome:  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Firefox:  https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari :  http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

No obstant, no li recomanem que restringeixi o bloquegi les cookies ja que això pot afectar al funcionament i a la qualitat dels nostres serveis oferts en aquesta pàgina web i, per tant, la seva experiència pot resultar menys satisfactòria.

5. Modificacions

La pàgina web www.retolsdr.com, titularitat de Carles Alexandre Rosendo Juan, amb DNI 43.406.166-Z, pot modificar aquesta política de cookies en funció de les exigències legals, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per aquest motiu, aconsellem als usuaris que la visitin periòdicament. Quan es produeixin canvis significatius en aquesta política de cookies, es comunicarà als usuaris mitjançant aquesta la pàgina web.